Peuteropvang

Ketelbinkie en 't Schakeltje

Aanbod Kinderopvang Kaka

Kinderen groeien en gaan de wereld om hen heen ontdekken. De peuteropvang wil hier graag aan bijdragen door een veilige, stimulerende en gezellige plek voor kinderen te zijn. Hier kunnen
kinderen andere leeftijdsgenootjes en volwassenen leren kennen. Er is ruimte om te spelen, maar er kan ook geëxperimenteerd worden met klei, verf, lijm, zand en water enz. Natuurlijk worden er ook groepsactiviteiten ondernomen. Op de peuteropvang moet niets. Het leveren van prestaties dus ook niet! Wij vinden het belangrijk dat kinderen lekker bezig zijn en spelenderwijs hun mogelijkheden en de wereld om hen heen ontdekken.
Kinderen kunnen twee dagdelen op een peuteropvang komen spelen. Over het algemeen zal dit een ochtend en een middag zijn. Daarnaast wordt er op VVE-locaties een derde en vierde dagdeel aangeboden. Informatie hierover kunt u via de leidsters van uw kind krijgen.

 

We sturen u door naar KAKA, daar kunt u uw kind aanmelden voor peuteropvang bij ’t Schakeltje of Ketelbinkie. 

POV Ketelbinkie

Aalbersestraat 2
9602 TC Hoogezand

06-23740165
ketelbinkie@kinderopvangkaka.nl

POV 't Schakeltje

Multatulistraat 28
9602 BB Hoogezand

0623738438
schakeltje@kinderopvangkaka.nl

Hoe verloopt een dagdeel op de peuteropvang?

Als de kinderen en ouders binnenkomen kunnen zij samen iets uitzoeken om mee te
spelen. Mocht het zo zijn dat ouders/verzorgers iets met de leidsters willen
bespreken, kan dat ook nu gebeuren. Na ongeveer 10 minuten wordt er duidelijk
afscheid genomen en gaan de ouders/verzorgers weg.
De leidsters bieden vervolgens de kinderen de gelegenheid om nieuwe dingen te
ontdekken. Dit ontdekken kan individueel, in kleine groepjes of in de grote groep
gebeuren. Uitgangspunt hierbij is, dat kinderen die plezier in hun spel hebben, graag
willen experimenteren en zich daardoor in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het
spreekt dus eigenlijk voor zich dat leidsters zoveel mogelijk proberen aan te sluiten
bij de belevingswereld van de kinderen. Natuurlijk gebeurt dit met respect voor de
eigenheid, achtergrond en cultuur van het kind.
Ongeveer halverwege de ochtend of middag wordt er samen opgeruimd, handen
gewassen en wordt er aan tafel gezamenlijk gegeten en gedronken.
Aan het eind van de ochtend of middag wordt er gezamenlijk afgesloten (dit kan een
liedje, spelletje o.i.d. zijn) waarna de kinderen weer met de ouders/verzorgers mee
naar huis gaan.

Piramide

Piramide is een VVE-programma waar op de peuteropvang mee wordt gewerkt.
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van
Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar
nodig begeleiden de leidsters bij het spelen. Door dit spelen leren de kinderen veel.
Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en
Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend.
Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle
ontwikkelgebieden:

– Persoonlijkheidsontwikkeling
– Sociaal-emotionele ontwikkeling
– Motorische ontwikkeling
– Kunstzinnige ontwikkeling
– Ontwikkeling van waarneming
– Denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen
– Taalontwikkeling
– Oriëntatie op ruimte en tijd.

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen
prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel.

Boekenpret

Alle peuteropvanglocaties in Hoogezand-Sappemeer doen mee aan boekenpret.

Dit gaat als volgt:

De deelnemende locaties kunnen twee keer per jaar een collectie boeken van de
bibliotheek lenen. Alle kinderen die de peuteropvang bezoeken, kunnen wekelijks
een boek van deze collectie op de locatie lenen. Deze uitleen is gratis, gebeurt op
een vaste dag in de week en wordt verzorgd door ouder(s) (jammer genoeg moeten
wij wel de kapotte of kwijtgeraakte boeken bij de ouders in rekening brengen) De
ouders helpen de kinderen bij het uitzoeken van de boeken, registreren wie welk
boek mee heeft en een deel van de ouders mag twee keer per jaar mee naar de
bibliotheek om de collectie uit te zoeken.

Om de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen, werken wij met het
volgsysteem (Pravoo). In dit volgsysteem wordt de ontwikkeling van het kind
bijgehouden op een (digitaal) invulblad, zodat de leidster objectief kan bepalen hoe
het gaat met het kind. In sommige gevallen blijkt hieruit dat er bijvoorbeeld een kind
is dat moeite heeft met samenspelen, met bepaalde woorden/spraak, of dat er
andere bijzonderheden zijn. Het kan dan gewenst zijn dat er extra aandacht wordt
gegeven aan een kind, zodat er geen ongewenste achterstanden optreden. Natuurlijk
wordt er rekening gehouden met het feit dat ieder kind zich in zijn of haar eigen
tempo ontwikkelt en dat er altijd verschillen zijn tussen kinderen. Het uitgangspunt
van de observatie is niet uitsluitend het opsporen van problemen, maar ook het
meten van het welbevinden van het individuele kind binnen de groep. Indien nodig
kan er extra begeleiding worden aangeboden aan kinderen.
De observaties worden 2 keer per jaar met de ouders/verzorgers besproken.
Tegen de tijd dat het kind op vierjarige leeftijd de peuteropvang verlaat, worden de
observaties, na overleg met de ouders, door ons overgedragen aan de basisschool.
We sturen dan de ingevulde Pravoo-formulieren in PDF naar de school zodat zij dit
aan hun digitale volgsysteem kunnen toevoegen. We streven ernaar dat de mentor
van het kind dit mondeling toelicht (bij voorkeur in een gesprek met de toekomstige
leerkracht van het kind) in het kader van de warme overdracht. Mocht u als
ouders/verzorgers hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit tijdens het bespreken van
dit formulier aan de leidster(s) kenbaar maken. Zonder toestemming van
ouders/verzorgers worden de Pravoo-formulieren niet aan de basisschool
overgedragen.
Met deze overdracht willen we leerkrachten van de basisschool informeren. De
peuteropvangleidster kent het kind en heeft een beeld van zijn/haar ontwikkelingen.
De leerkracht van de basisschool kan met deze informatie direct aansluiten bij de
leerbehoeften van het kind. Tevens helpt het om zo vroeg mogelijk achterstanden bij
kinderen te kunnen signaleren. Door de samenwerking van de peuteropvang en
basisscholen is het mogelijk tijdig hulp te bieden als er zich een probleem voordoet in
de ontwikkeling van een kind.

Praktische tips

– De kinderen worden gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Mocht dit niet
  het geval zijn, dan wil de desbetreffende leidsters hier graag van op de hoogte
  gebracht worden, zodat zij weet wie er wel komt.
– Het is de bedoeling dat elk kind zelf een tas meeneemt (voorzien van naam) waarin
  zijn eten en drinken zit. Dit eten kan een broodje, schoolkoekje of wat fruit zijn (geen
  snoep en niet te veel!). Het drinken kan het beste meegegeven worden in een beker,
  zodat wij dan het eventuele restant weer mee naar huis kunnen geven.
– Als uw kind nog niet zindelijk is, wilt u dan een schone luier en doekjes meegeven?
– Als uw kind bezig is met zindelijkheid, dan werken leidsters daar graag aan mee.
  Dan graag even schone kleding mee (ook sokken) want een ongelukje zit in een
  klein hoekje.