Taalschool Midden-Groningen

Onderwijsaanbod nieuwkomers

Jaarlijks komen er kinderen naar Nederland die hier onderwijs willen of moeten volgen. In de meeste gevallen beheersen zij de Nederlandse taal niet of onvoldoende om naar een gewone basisschool te kunnen gaan. De kinderen krijgen op de Taalschool Midden-Groningen een intensief taalprogramma aangeboden, waarbij ook aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de Nederlandse cultuur. Na een onderwijsperiode van 40 tot 60 weken kunnen ze de overstap maken naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. De Taalschool is een gemeentelijke voorziening voor nieuwkomers in de gemeente Midden-Groningen.

Onderwijsbehoefte

Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de kinderen het meest van een gezamenlijke start met NT2 onderwijs.

Voor nieuwkomers die onder de onderstaande definitie vallen worden vanuit de overheid extra middelen beschikbaar gesteld. Zij komen in aanmerking voor een tijdelijke plaatsing op de Taalschool Midden-Groningen. De officiële definitie luidt: ‘Asielzoekers of overige vreemdelingen die ingeschreven staan op een school en het eerste of tweede jaar in Nederland zijn. Ze zijn in het bezit van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000.’

NT2- leerlingen hebben vaak een gemeenschappelijke onderwijsbehoefte. Belangrijke aandachtsgebieden voor deze leerlingen zijn:

• Zich sociaal en emotioneel thuis te gaan voelen;

• De Nederlandse taal te leren;

• Een basale invoering te ontvangen in de vak- en vormingsgebieden;

• Het verhelderen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Zonder beperkende factoren blijkt dit in het gespecialiseerde onderwijs bij jongere kinderen in gemiddeld één jaar te realiseren te zijn. Bij oudere kinderen is meer tijd nodig. Ze leren wel sneller, maar de afstand met het Nederlandse onderwijsprogramma is groter.

Type school

Sinds oktober 2012 maakt de Inspectie van Onderwijs onderscheid tussen AZC scholen (type 1), grote zelfstandige scholen (type 2) en één of twee opvangklassen (type 3). De Taalschool Midden-Groningen is een type 3 voorziening voor de gemeente Midden-Groningen. Na een onderwijsprogramma van 40 tot 60 weken zal de leerling dan ook teruggaan naar de school van aanmelding.

Contactgegevens taalschool midden-groningen

0598-744220

www.obsdeachtbaan.com/taalschool

directie@taalschoolmidden-groningen.nl

adres taalschool midden-groningen

Multatulistraat 28
9602 BB Hoogezand

Postadres
Postbus 525
9600 AM Hoogezand